mysql.h


SHOW CREATE VIEW

SHOW CREATE VIEW view_name

Esta sentencia muestra una sentencia CREATE VIEW que creará la vista dada.

mysql> SHOW CREATE VIEW v;
+-------+----------------------------------------------------+
| Table | Create Table                    |
+-------+----------------------------------------------------+
| v   | CREATE VIEW `test`.`v` AS select 1 AS `a`,2 AS `b` |
+-------+----------------------------------------------------+

Esta sentencia se añadió en MySQL 5.0.1.